Heera Devi Yami

Heera Devi Yami

by Dr. Chunda Bajracharya

 

ड्ड चन्दा्र वज्राचार्य

जिम्मेवारीपूर्णह हिरादेबी पीत

राजनैतिक कारणं यानाः इलय् वेयलय् गुबेलें दं दं गुबेलें लां ला जेल झायादीमाः म्ह यमिदाजुया कारणं थः मचातय्गु पूर्ण जिम्मेबार हिरादेबी पीत खः । मचातयेत नकेगु पुंकेगु व्वकेगु हुकेयायेगु फुक फुकं जिम्मेवारी हिरादेवीपीतया आर्थिक स्रोतया मुहान खः यमिदाजु तर यमिदाजु राजनीतिइ जुयाच्वंगुलि मचातय्त आवश्यक सामाग्री ताःलाकेगु ज्या हिरादेवीया हे जुल । परिवारयात न्ह्याकेत अर्थ उपार्जजनया स्रोत नं थःहे जुइमाल । थ्व इल्य हिरादेवीपीत छेँय् मचातय्त आखः व्वंकः झाइगु जुयाच्वन । अंग्रेजी बालांक मस्यूम्ह हिरादेबीपीत स्कूलय अंग्रेजी व्वंके माःगु जुयाच्वन । थःम्हसिनं मस्यूगु विषय जूगुली थःम्हं नं व्वने माल सयेके माल अंग्रेजी न्हापां थःम्हं व्वनेत महावीरनन्द वज्रार्चायया थाय् व्वं झइगु जुयाच्वन महावीरनन्द माने च्वया विउगुया आधारय् स्कूलय् व्वंकीवलय् स्कूलय मचातय्त बालांक सन्तुष्टि वियादी मफुगु जुयाच्वन । गुबेल गुबेल विद्यार्थीपिसं न्हासः न्यनी बलय् लिसः विइ मफैइगु । कन्हय्खुन्हु लिसः ज्वना वइगु जुयाच्वन अंग्रेजी व्वंकेगु न्ह्यालाः यानादीगु मजुसे वाध्ष्ता जुयाः खः

मिसा स्वतन्त्रता


मिसातय्त नं व्वकेमा ः मिसा मिजं समान खः मिसातय्त व्वंके हे माः मिसात शिक्षित हे जुइमाः धयागु धारणा दुम्ह खः हिरादेवीपीत मिजंतयसं ला न्ह्यागु ज्या यानाः जीवन न्ह्याकेफु तर मिसातय्सं न्ह्यागुं ज्या यानाः जीवनया न याये मफु मज्यू । शिक्षा दतसा मिसातय्स व्वंका सां जीवनयापन यायेफु । मिसात नं आर्थिक रुपं स्वतन्त्र जुइमा थ येव मिजंसा च्य जुयाच्वनेमाली । समाजय् मिसा व मिजंया समान हक दयेमाः । मिसा तय्त नं स्वतन्त्र विइमाः धयागु धारणा खः हिरादेवी पीतया ।

त्वालय् च्वपि मिसा मचातय्त व्वंकेगुली हेरादेवी पीतया तःधंगु ल्हाः दु । वुद्धि विकास माध्यामिक विद्यालयस व्वंकः झाइगु इलय् त्वाःयापि मिसामचातय्त यंकाः व्वंकेगु नं यानादी । जिमि हे ततापिं निम्हसितनं नापं हे यंकादीगु जुयाच्वन । जिमि माहिलीम्ह तता लक्ष्मीशोभायात व्वंकेगुली जक कुतः यानादीगु मखु मिसा ः स्वतन्त्रतायात कया भाषण यायेथाय् नं नाप नापं व्वना झाइगु जुयाच्वन । २००४ सालय् भारतया स्वतन्त्रता दिवसया लसताय् मरु गःकुतिइ छगु सभा जूगुली सभानेत्री हिरादेवीपीत जुयाच्वन । अनेहे सभा क्वमचाः नि ः वलय् हिरादेवीपीत व १२ दँ दुम्ह जिमि तता लक्ष्मीशोभायात ज्वनायंकल कारण न्हबलें हिरादेवीपीतनाप जक जुयाच्वनीगुलि , जुयाच्वन । छेँय् हलचल जुल । छेँय् विवाहयान बीमानिम्ह मिसामचा ज्वना यंकल छु जुइगु खः मांपिनि धन्दा नं जूगु जुयाच्वन । मेखे भीमशम्सेरया वैद्य जुयावनेधंकूम्ह जिमि वाज्याया नातां राणातनाप स्वापू जिमिगु परिवार दयाहे च्वगु जुयाच्वन । लिपा वहे दिनय् बहनी ततायात लित छ्वया हःगु जुयाच्वन । लिपा छेँय धन्दा जूथें छुं मजू । २००६ सालय् जिमि तताया ऋद्धिमानन्दनापं विवाह जुल ।

वय्कःया छगु धारणा थ्व नं खःकि सुं छम्ह् मचायाके गुगु प्रतिभा दु क्षमता दु वहेकथं वयात न्हा्याका यंकल धाःसा व मचां उगु क्षेत्रय् विकास मयाइ मखु । वय्कः या न्ह्याय्पि मध्ष्े न्हुछेशोभा व चिकःशोभा एस् ्एल् सी निसे नाप नापं व्वनाच्वपिं लिपाः निम्हसितं साइन्स व्वंकेगु जुल । चिक शोभा पास यानां तु वन । तर न्हुछेशोभा याये मफुगुलि वइत आखः मच्वंकुसे विवाह याना विइगु धकाः मांनाप खँ ल्हाना च्वगु जुया च्वन । मांनं हिरादेवीपीतयात नकारात्मक जवाफ वियाः न्हुछेशोभायात नं व्वकेहे माःगु सल्हावियादिल । अय्सां वय्कः या मचात मध्ये दकलय् न्हापां न्हुछेशोभा हे विवाह जुल ।

शिल्पकार


हिरादेवी पीत वाह क्रियाकलापय् जक न्हाानादीम्ह मजुसे गृहकुशलम्ह मिसानं खः । वय्कःयाके नं सुइगु , सुइटर थायेगु ,मोजा थायेगु ,पञ्जा थायेगु पर्दा गाा, रुमाल आदी फुकसं थायेगु शीप नं दु । त्वाःयापि मिसाभचातय् सुयां छुं थायेगु सयेके माल धायेवं वय्कःया थाय् वनीगु जुयाच्वन । गुबलें नं सुयातं नं लिमलाःम्हाः धकाः धायेगु चलन मदु । वनेसाथकि हे न्ह्यागु हे ज्या त्वः ताः नं ज्या स्यनाविइगु जुयाच्वन । थाज्या , सुज्या वय्कःयात सुनानं स्यनाबिइम्वाः । गनं छक्वः जक खन धायेवं गथे खः अथेतु थायेगु सुयेगु शीप वय्कः याके दुगु जुयाच्वन ।


छुवाछूटया विरोधी


हिरादेवीपीतया मिखाय छुंनं जात थजात क्वजात धकाः मदु । दक्व जात समान खः सुं जातयात क्वयया जात धकाः हेला यायेगु क्वह्यंगु मिखां स्ययेगु यानामदी । वय्कः बुरांख्यलय् च्वनादीवलय् समाजनापं भचा तापानादीसां नं ख्यःक्यवय् त्वाःया समाजय् च्वनादीम्ह खः । वहे समाजय् च्वंम्ह मिसाम्ह च्यामखलःनी छहसित बुरांख्यलय थःगु छेंँय् भुतूज्यांनिसें सुचुपिचु यायेगु ज्यातक्क याकादील । गुगु इलय् वय्कलं च्यामखलः नी मिसायात ज्या यायेत छ्यलादीगु खः उबलय् समाजय् उलि छुवाछूटया भावना मदयेधंकुगु मखु । हिरादेबीपीतपिं म्वानाच्वंगु समाजं व्यवहारय् छुवाछूटया यात उल्लंधन यायेफुगु मखुनि । अथेजूसां नं हिरादेवी पीतयात समाजिक व्यवहारय् भेदभाव मयाः ।
देखा दुम्ह हिरादेवीपीत्रं द्यः पूजा यायेगु हिकं यायेगु धयागु यानामदी । वय्कःयाकथं द्य धयाम्ह दुगु जूसा प्रजातन्त्र न्ह्यः दुःख जुयाच्वंबलय् देवं स्वये माःगु खः मस्वः । धर्मय्जक आस्था मदुम्ह मखु नेवाः संस्कृतिया परंपरायात समेत उल्लंधन यानादियाः थः काय् म्हाय् पिन्त इहि यायेगु वाहा तयेगु कय्तापुजा यायेगु सस्कार छुं हे यानामदी । थ्व धारणा हिरादेवी पीतया जक मखु यमिदाजुया नं खः गुबलें गुबले म्हाय् मस्त आपाः दुगुली उराय् समाजं वया म्हाय् पिन्त वहिस्कार याइला धकाः धन्दा जुइगु जुयाच्वन । तर यमिदाजुया धारणा थाःसा उराय् समाजं मानय् मयाः थः म्हा्याय् पि नेपाःया विभिन्न थाय् वाय्लय् खुम्ह म्हायाय्पि मध्ये छम्हस्या पीगःनिगु या ताम्राकार व छम्हस्या मखंया तुलाधरनाप विवाह जुल । अमित समाजं छुं नं खय् बहिस्कार मयाः । मेमेपिन्त गुलि सामाजिक मानन्ता बिइगु खः उलिहे बिजातःगु खनेदु । मेपिं प्यह म्हाय् पि बेजातपिनाप विवाह यानाः वैवाहिक जीवन न्हायाकाच्वंगु दु मां अबुया धारणयातः म्हायाय्पिसं प्रमाणित यानावियादीगु दु । तिमिला कयो हिसिला स्वम्हसिनं यमिदाजुया धारणाकथं पाय्छि जुइक नेपा ःगााः पिनेयापिनाष् वैवाहिक जीवन न्हयाका च्वनादीगु दु ।

परिवार नियोजनया ज्ञां दुम्ह तर व्यवहारय् वये मफुम्ह हिरादेवीपीत

जिमि मां व हिरादेवीपीत थ्वनं खँ ल्हानाच्वंगु न्यना मचात दयेकां जक मज्यू मचातय्त माःथे नकेमाः त्वकेमाः शिक्षा बिइमा । यदि मचातय्त उचितकथं्र हुकेर्यये मफुसा मचात जक दयेका जक मज्यु मचातय्त माःथे नकेमा त्वकेमाः शिक्षा बिइमाः । यदि मचातय्त उचितकथं हुकेय्याये मफुसा मचात जक दयेका मज्यू । खय्त ला मचाया मामं मचा मयः धाये मज्यु । हिरादेवीपीतया उलिमछि मचा दुगु थः गयाः मखु । यमिदाजु जेलय् लानाच्वनी छेंँय् मचातय्त नके मफयाच्वनी पुंके मफयाच्वनी । विचय् यमिदाजु जेलं छु दिन जक मुक्त जुयाः हानं जेल झाये माली । उलिया दथुइ हिरादेवीपीत मेम्ह मचाया मां जुइमाली । दुपिं मचातय्त हे बांलाक नके पुंके मफयेक मेह मचाया जिम्मेवारी अप्वइ परिवार नियोजनया बांलाःगु धारणा दुसां नं व्याहारय् झाया दी मफुत । भचा दुःख जूसां देशया लागि कर्मय् योग्यपि नागरिक दयेकाः झाल ।
काय् म्हयाय् पिन्त शिक्षादीक्षा बीगु हिरादेवी पीतया कुतःहे खः । वय्कलं थः मचापिन्त जक उच्च शिक्षा बिइगुली न्हवज्य नादीम्ह मजुसे मेमेपिं मचातय्त नं शिक्षा विइगुली न्हयज्याकादीम्ह खः । सुं छम्हसियाः मचायात आखः व्वंके मास्लिवल तर थःगु आर्थिक औगात मदुसा हिरादेवीपीतयात धाल धायेवं वय्कः स्वयं हे मचायात ज्वनाः विभिन्न स्कुलय् गरीवपिं विद्यार्थीपिन्त विइगु छात्रवृत्ति मिलय् यानाबीत झाया दी ।
विदेशय् वनाः आखः व्व्रकेगुलिइ झेल्याः यायेगु नेपाःयाः परम्परा हे खः । अप्व यानाः नेवाः विद्याथीत छखे तयाः सत्ताय् च्वनाच्वपि व्रम्हतय्सं थः थः मनु छ्वयेगु वानाच्वंगुलि नेवाः विद्यार्थीया पक्ष कयाः शिक्षा मन्त्रालय थ्यांका सः तयेगु यानादी । यानाः छम्ह् नेवाः मचायात भारतय आखः व्वंके छव्यादीगु । लिपा व विद्यार्थी लिहां वयाः हिरादेवी पीतयात नापलाः वःव लय् हिरादेवीपीत स्वर्गवास झाया जुइधुंकूगु जुयाच्वन ।
वय्कःया जीवन दर्शन खः वैगुणयात गुणं त्याकेमाः मचात आपाः दुगुलि गुबलें समाजं भचा क्वह्यंकाः स्वयेगु याःसा गुबलें यमिदाजुनाप विवाह याःगुलिइ विरोध याइगु । तर समाजयात वय्कलं म्हुतुं छुं धयामदीसां व्यवहारं व समाजयात त्याकादीगु दु । सुनानं बांमलाःगु व्यवह।र यातसा वयात हे विशेष बांलाःगु व्यवहार यायेगु वय्कःया बानि ।
थःपरिवारयापिं छहनिहसिया बाहेक त्वालय् समाज्य आपाः सिया वय्कःयः । भिपिं मनूत धयापिं न्हाहस्यां यइगु स्वभाविक हे जुल । बुरांख्यलय् च्वंझाये धुंकाः नं ख्यःक्यवय् च्वपिं त्वाःबा त्वःतेगु यानामदी त्वाःबालं नं माः थाय् सहयोग हे यानाच्वं ।

 

 

 

Observing broad and bifg forhead, SAMANch khwa, very soft natured however never had talk with her she used to visit my mother often some times showing serious face, some times with eyes filled with tears, she would be taling to me mother. I have witnessed this. This deep rooted observation of mine during my child hood never faded away from my mind. Whatever was imprinted in my mind those days I think I got opportunity of open up now.. on that basis  of  past foot print in my mind I am trying to know and understand her now. I am observing her personality  as follows.

 

Abnormal breeding due to asthma, panting due to shortness of breadth, with lots of sweets she would cimb stairs to be with my father. After removing sawl she would relax to breed. For quite some time she would not be in a position to speak. She would start talking when panting of breadth stops. Yamijui’s house and our hose are next door and we are neighbors. Even is the two houses are not attached  we could see his house completely from out top floor. On the eastern side the Yamijee’s house still exists. There is no house in between our houses. Every one in our house called her heera devi peeta. There is a deep understanding between my mother and Heera Devi Peeta.

I do remember listening to mother, Heera Devi Peeta and Nepu Bajai(elder sister of Gopal Prasad Rimal. That time it was beyond my capacity to understand that talk.

 

Immotional Heera Devi Peeta

 

Although Heera Devi Peeta stayed at Khyokeba , she later shifted to Bhurunghkhel. Even if she shifted to Bhurungkhel she didn’t stop coming to our house. Either Yami Daju would visit us  alone or Heera Devi Peeta. Some times she would come with children also. Both Yami Daju and Heera Devi Peeta used to be in a habit to go to the top floor and see their house.

That house of Khyokeba belong to the grand mother (step mother of mother of Yami Daju). Yami was adopted by grand mother since child hood. After Yami Daju became minister Yami transferred that property to his brother Sangha Ratna Tuladhar. Observing that house from our house Heera Devi Bhauju would often fall into deep thinking. At times she would roll out tears from her eyes while watching that house. She had  deep attachment she had for this house  and less attachment for the house of Bhuranghkho. Although the Bhurankhel house is better looking and bigger in size however she preferred this house where she had gone through life’s bitterest moment, Makugu, sweet moments / memories. Even during starvation time she managed to survive in that house. That is is the same house where she was kept under house arrest for three days surrounded by army while she had delivered son Vidhah. While Dharma Ratna  was rotting in jail. political strategically she should have been in government jail instead of under  house arrest jailed on the ground floor of that house under peak winter season of Magh month surrounded by army in that locality because she had just delivered her son. She was later release from jail instead under the condition of having to report  to Sigha Darwar every day in that cold season. 

It was also the same house where she had come to spend the rest of marriage life. In absence of Yami Daju to take care of children she had to struggle very hard in order to survive. In her life she had faced all challenges and hardships in that house.  Dhrama Devi would collect broken coins and shop in  near about shop for  food. during such adverse situation she being holding high esteem in the society  was  very scared that would not be  a position to return whatever would seek  financial help from any one from that locality. Staying and struggling risking all life in that house Dharma Ratna managed to build political career up to honorary post like deputy ministry  from life testing hardship. That house brought worst life  testing pain and same  house brought beam of ray towards happy days.

She had opted to keep her portion of that property as a symbolic item in their life however Yami Daju felt that he should handover that property as a gift to his younger  brother. She was forced to sign in the legal document because of Yami daju’s pressure.

 

 

Responsible Heera Devi Peeta

 

Because iof political reason always getting imprisoned Heeera Devi had to take full responsibility of looking after children. To need , to dress to educate and to bring them all these total responsibly lied on the shoulder of Heera devi. Before democracy all three children the financial resources source was dharma ratna. However the total responsibility fell into the hands of her because of the full engagement of Yami brother into politics. To move forward making hand to mouth financial renounces arrangement also lied in the hands of Heera Devi. She also was executing double responsibility of feeding educating her children she was also engaged in teaching at Buddh Bikas school at Makhan Tole. She was not fully qualified to teach English  and was forced to teach that school the same subject. Because she didn’t know the subject fully she had to spend extra hours learning at home. She used to go and learn from Mahabir Nanda Bajracharya. On  the basis of written materials she used to teach in the class and she had to take objections from the students on her full lack of knowledge of the subject matter whenever she couldn’t reply the questions asked in the class. She would come with answer the next day. She was forced to teach English not because she liked the subject.

 

Women’s liberation

 

Women should also get education. Women and men are equal. She was a strong advocator of the feeling that women should study and should be given full opportunity to get educated. Men could pick and chose any types of job however women can never pick job like that. If women are educated they could easily take up teaching job. Women should get financial freedom. If women don’t have financial freedom they would be forced to be like a slave under the power of husband. Both women and men should have equal right. Herra Devi advocated  all these freedom for women.

She has made lot of contributions educating women of the locality. While she went to teach Buddhi Bikas Bidya laya she used to take girls from her locality too.

She too had taken my two elder sisters in that school. She not only used to take my second eldest sister Laxmi Shova to that school, she also used to take her to the programs where Heera Devi used to deliver public speeches. B.s,. 2004 on Indian independence day Heera Devi happened to be chief coordinator of the program. While Heera Devi got arrested while she was delivering speech. My 12 year old sister too was arrested the  reason being she was found to be always with her during such program. There was big commotion in our house that day. My parents were specially worried because she had to be married and got very angry that her image will be tarnished in the society. We happened to have continued relationship with Rana regime because my grand father was the doctor (Baidya) of Bhim Samshere. The same night the girl happened to be released. Later in b.s. this sister got married to Rhiddi ma Nanda.

She carried a strong belief about the need of education for girls. Those days it used to be very hard convincing society for educating girls. And she was not satisfied with the attitude of the people towards education. She then started focusing educating her own six daughters. She didn’t differential in investing in son and daughters in education.

She strongly believed if a child had, who had potential of talent, strength and if that child is well guided will certainly make a great difference on that child. I was studying with her two daughters Nhuchhe Shova and Chirika Shova however from SLC  onward she chose to enroll them in science stream. Chirika Shova passed the examination however Nhucche Shova could not clear the exam. She was therefore seeking advice from my mother of plan to get her married of. My mother gave negative answer and recommended to allow her to try further. After that she gave up the idea of getting her married. However still Nhuchhe Shova was the first one to be married off then.

 

Skill builder

 

Heear Devi was not only good in executing program but also was good in domestic home science work. She had skill to do tailoring, weaving sweater, weaving shocks, weaving hand gloves, stitching curtains, handkerchief etc. women of the localities who wanted to learn all these skills used to take her help. She never had a habit of expressing excuse when people requested for any favor. If any one approached her she would even leave aside her own work and respond to people in helping. No body had to teach her weaving and tailoring. She was very sharp in picking up new design as soon as she discovers it.

 

Revolter agaist disparity

 

IN the eys of Heera Devi she never discriminated people and didn’t believe in caste system. All people are same. She never looked down upm lower cast people and never abuse such disadvantaged groups. Although shifted to far place called Bhurunghkhel she continued her relationship with people of her old locality. In that same society she allowed a woman from untouchable community to work in her kitchen and cleaning the house. The time she allowed untouchable to work in her house the society then was not developed and was not aware of discriminating among people. Heera Devi Pita could not bring changes into good practicing abolishing the disparity. Even then she continued with her concept not discriminating such category of people.

Although she had taken the ritual practices of MANTRA(DEKHA) however she never worshipped and morning Mantra chanting session(NHEKHA).She used to say that if GOD really existed then the god would have helped people during time testing difficult period before establishment of  democracy in the country. She did not   believed in religion she also went against the Newari tradition of performing IHI and Barah for her six daughter and Kayeta pooja for her son. This belief system was not only in Heera Devi Pita Dharma Ratna too followed in her belief system.  Some times she used to worry that her Uraye community will reject marriage proposal because of her radical belief system and having large number of daughters. However dharma Ratna didn’t seem to worry like that. He used to feel that his community  rejects the marriage proposal of daughters he used to tell evry one that he will get daughter married in rural areas belonging to different caste. Among six daughter on e got married to Tamrakar family of Pigaa Nani, Maru tole and one got married to Tuladhar at Makhan tole. The society didn’t discriminate them at all. They gave similar status as they were giving to others. Rest of the four went through inter cast marriage are leading happy marriage life. The daughter actually succeeded in implementing the vision of both into real life practice. Timila , Kayo and Hisila really followed the concept of parents about getting married to people from outside the valley.  

 

Aware of family planning and failure to implement

I recall Heera Devi talking to my mother and explaining “ producing children is not only enough feeding well, educating is equally important. If one can’t  raise children correctly is is not god to produce children. Come to think of it if one is a mother of a child one should never hate that child. Heera Devi Pita delivered so many children not because she liked producing. Yami brother often land up in jail , it becomes difficult to feed children, difficult to get them sufficient clothing. In between Yami brother gets released for certain period of time and once again and again he gets arrested. In between Heera Devi becomes mother again. Although she was fully aware of family planning and her constrain in feeding,  clothing for children  she could not implement practically. Every bearing difficulties she left behind goo citizens for the nation.

It was the effort of Heera Devi to provide good education to her children. She not only took leading role in educating her seven children she also focused in playing a lead role in educating other’s children . Any time she comes across children wishing to study she used to act quickly to support that child or help him/her get scholarship too.

It used to be routine thing to do corruption in the selection  process of sending students abroad on scholarship at education ministry.  Usually side tracking Newar students Brahmins used to grab the scholarship for their community. She used to go to ministry of education to  fight for this injustice. Like this one Newar student she managed to send to India.  When that student returned Heera Devi had already passed away.

Her live learning lesions were “ to dishonest man the war could be won through the act of honesty to them too”. Because she had lots of children people used to look down upon her. Some times she used to protest about marriage…??? Although she never opened her  mouth regarding such unpleasant behaviors she has own  actually over such people. If any one miss behaved with her she would always try to behave even better with such people used to be her habit.

Except for handful of people within her family relatives people from locality and society really adored her. Good people are already liked by people. Even if she shifted to Bhurankhel she continued her good relation with people of her old locality. In that  old locality she always devoted to look after needy people.

Fragile health of Heera Devi

 

From the time I had known her she suffered badly from asthama. When her breeding become difficult she had to stop at places. The breeding problem used to continue unless she managed to take some warm food or drink. She used to tell us that she would ask passerby to procure something warm food or tea for her in order to recover from such critical health conditions. This I too realized that any one who suffered from breeding gets improved after consuming warm food or warm drink is given. While going through heavy breeding difficulties it becomes unable to talk also. She would be recall about acute pains she used to get during the time during tuberculosis disease during her early days  or she would discuss about her heart disease problem. Whatever difficulties she experienced her disease , family, in spite of wrong things which still takes place in the nation her fight against tyren Rana regime she struggle very hard and  struggled to experience life for the nation. In her life Heera Devi not only led life full of struggle, she also led happy life. Those who treated badly during painful days she also enjoyed also being served by such selfish people later in life. She is indeed a a very successful national figure from Newa community.